Föda tvillingar

I de flesta fall kan tvillingar födas vaginalt. Förutsättningarna för förlossningen är i stort sett desamma oavsett om man bär på två foster eller ett.  Eftersom tvillingar oftare föds för tidigt är det vanligare att tvillingar behöver födas med kejsarsnitt.

 

Föda vaginalt eller med kejsarsnitt?

 

Man kan oftast föda vaginalt om:

 • Tvillingarna har vuxit som förväntat.
 • Båda tvillingarna har tillräcklig mängd fostervatten.
 • Huvudet på den tvillingen som ligger närmast förlossningskanalen är vänt nedåt.
 • Graviditeten är fullgången eller nästan fullgången.

En förutsättning för vaginal förlossning är att man har tillräckligt kraftiga och effektiva värkar. Efter undersökning kommer man tillsammans med läkare och barnmorska fram till vilket förlossningssätt som är det bästa.

Man föder oftast med kejsarsnitt om:

 • Stjärten på den tvillingen som ligger närmast förlossningskanalen är vänt nedåt.
 • Tvillingarna föds  förtidigt.

En annan anledning till kejsarsnitt kan vara att det ena eller bägge barnen har vuxit sämre än förväntat.

 

Tvillingförlossning

 

Att föda den första tvillingen är som en förlossning där man föder ett barn. När den andra tvillingen ska födas och värkarbetet åter har kommit igång, går det vanligen mycket fortare eftersom livmodertappen redan är vidgad och förlossningskanalen förberedd.

 

Öppningsskedet

 

Öppningsskedet innebär att livmodertappen ska vidga sig till tio centimeter från att ha varit helt sluten. Detta är den längsta fasen av förlossningen. Då kan man vara uppe och gå eller ligga på sängen och vila. Utöver barnmorskan kan partnern eller någon annan som följt med vara ett bra stöd. Barnens hjärtverksamhet avlyssnas och registreras med jämna mellanrum med CTG. Eftersom det är två barn som ska övervakas kan det ta lite längre tid att hitta båda barnens hjärtslag. Barnmorskan känner då och då på livmodertappen för att följa hur den öppnar sig. När livmodertappen är öppen tio centimeter börjar nästa fas i förlossningen, utdrivningsskedet.

 

Utdrivningsskedet

 

Vid en tvillingförlossning brukar det vara mer personal i förlossningsrummet än när ett barn föds. Det beror på att det kan krävas lite extra resurser för att ha koll på att bägge barnen mår bra. Under förlossningen övervakas den första tvillingen med CTG, oftast via en elektrod som fästs i yttersta huden på barnets huvud. Den andra tvillingen övervakas via en dosa på mammans mage. Den blivande mamman får också en mätare på magen för att det ska gå att se hur värkarna kommer.

Barnmorskan följer hur den första tvillingen tränger ner genom att känna via slidan, och mot slutet av förlossningen tillkallas ytterligare en barnmorska så att varje barn får sin egen barnmorska.

Förlossningsläkaren står vid sidan och följer förloppet med hjälp av ultraljud via mammans mage. När den första tvillingen föds fram styr läkaren med enkla handgrepp utanpå magen nästa tvilling så att den kommer ner i bäckenet i längsläge med huvudet eller stjärten först

Den gravida kvinnan har ett dropp i armen för att det vid behov ska gå att förstärka värkarna med oxytocin, ett hormon som stimulerar livmoderns sammandragningar. Värkarna kan ibland bli glesa under framfödandet av den andra tvillingen eftersom mycket kraft gått åt för att föda fram den första tvillingen.

Under tiden mellan det att tvillingarna föds gör livmodern en paus i värkarbetet för att vila. Tiden varierar från fem minuter till upp emot en timme. Under tiden håller man reda på hur den kvarvarande tvillingen mår genom att övervaka variationer i barnets hjärtfrekvens med CTG, övervakningsremsa.

När sedan värkarbetet kommer igång igen brukar det inte behövas många värkar innan den sista tvillingen föds fram.

 

Ibland behövs extra hjälp

 

Ibland behövs extra hjälp när den andra tvillingen ska födas. I dag när man hela tiden följer den andra tvillingen med ultraljud är detta inte vanligt, men den andra tvillingen kan ibland tränga ner i bäckenet i snedläge eller tvärläge eller så kan en arm eller ett ben komma först. Då måste förlossningsläkaren antingen lägga barnet rätt via slidan eller förlösa med kejsarsnitt.

 

Kejsarsnitt

Kejsarsnitt är en operation som görs när man av någon anledning inte kan föda sitt barn på vanligt sätt, genom slidan. Under operationen blir man snittad i mage och livmoder och barnet lyfts ut. Beroende på hur bråttom det är kallas kejsarsnittet planerat, akut eller omedelbart.

Vid ett planerat kejsarsnitt är det redan innan förlossningen bestämt att barnet ska födas med kejsarsnitt.

Ett akut kejsarsnitt görs om det under en vanlig förlossning händer något oväntat som gör att förlossningsarbetet inte går framåt, eller att barnet av någon annan anledning inte kan födas genom slidan. De flesta akuta kejsarsnitt är inte brådskande utan görs oftast 30 till 60 minuter efter att läkaren har beslutat att man ska bli opererad. Ett så kallat urakut, eller omedelbart, kejsarsnitt görs om det är omedelbar fara för ens eget eller barnets liv eller hälsa. Då blir man nästan alltid sövd så att barnet kan lyftas ut med ett kejsarsnitt inom 10-15 minuter.

 

Varför görs planerat kejsarsnitt?

 

I Sverige föds ungefär 16-18 procent av alla barn med kejsarsnitt och knappt hälften av kejsarsnitten är planerade. Vanliga orsaker till att man föder barn med planerat kejsarsnitt kan vara till exempel ett trångt bäcken, havandeskapsförgiftning, eller att barnet är alltför stort eller ligger med stjärten först i så kallad sätesbjudning. Det finns studier som tyder på att för barn som ligger i sätesbjudning kan det ofta vara säkrare att födas med kejsarsnitt än att födas på vanligt sätt. Om barnet ligger i sätesbjudning får man ofta några veckor före beräknad förlossning träffa en läkare som försöker att få barnet att vända på sig. Om det inte lyckas kan kejsarsnitt vara ett alternativ till att föda på vanligt sätt.

Kejsarsnitt kan också vara vanligt om man väntar tvillingar eller trillingar och graviditeten dessutom är komplicerad.

En annan anledning till att man får föda med kejsarsnitt är så kallad föreliggande moderkaka. Då blockerar moderkakan modermunnen så att barnet inte kan komma ut genom slidan.

Om tidigare förlossningar har gjort att man har skador i underlivet, eller om man har blivit opererad i livmodern, kan kejsarsnitt i vissa fall vara det bästa alternativet vid nästa graviditet.

Om man är mycket rädd för förlossningen kan kejsarsnitt ibland vara enda lösningen. Ofta kan man först få hjälp av barnmorska eller läkare för att försöka bearbeta sin förlossningsrädsla, för att kanske kunna föda på vanligt sätt. De flesta sjukhus har speciella mottagningar för behandling av förlossningsrädsla.

 

Akut och omedelbart kejsarsnitt

 

Om det under en vanlig förlossning händer något oväntat som gör att barnet inte kan födas genom slidan, blir man förlöst med akut kejsarsnitt. Ett akut kejsarsnitt görs ofta för att förlossningen inte går framåt på önskat sätt. Det kan bero på att barnet är stort, att man har trångt bäcken, att värkarna är ineffektiva, eller en kombination av de här faktorerna. Det går inte att avgöra om bäckenet är tillräckligt stort på en förstföderska förrän man sett hur förlossningen utvecklas.

Ett omedelbart kejsarsnitt är ovanligt och det görs om det är fara för mammans eller barnets liv eller hälsa. Om ett omedelbart kejsarsnitt måste göras beror det ofta på att barnet hotas av syrebrist, eller att man får stora hastiga blödningar eller bristningar i livmodern.

 

Det går att föda på vanligt sätt efter kejsarsnitt

 

Om man har fött ett barn med kejsarsnitt går det ofta bra att föda nästa barn på vanligt sätt, om man inte gjorde kejsarsnittet på grund av för trångt bäcken eller någon annan orsak som fortfarande gör att man inte kan föda genom slidan. Ett exempel är om snittet i livmoderväggen blev mer komplicerat på grund av svårigheter när barnet skulle tas ut. Omkring hälften av de kvinnor som är förlösta med kejsarsnitt i Sverige föder sitt nästa barn på vanligt sätt. Efter två kejsarsnitt är det mer ovanligt att man föder barn genom slidan, men det är möjligt om orsaken till de tidigare kejsarsnitten inte längre är kvar.

Det finns ingen absolut gräns för hur många gånger man kan föda med kejsarsnitt, men det är ovanligt att man går igenom fler än tre kejsarsnitt. Om man är gravid och tidigare har fött med kejsarsnitt, undersöker läkaren hur graviditeten utvecklas och hur den förra förlossningen gick. Utifrån de undersökningarna får man råd om på vilket sätt det är lämpligt att föda nästa barn.

 

Risker vid kejsarsnitt

 

I de flesta fall är det bäst, både för sig själv och barnet, att föda genom slidan. Risken för infektion och stor blödning är mindre och man behöver ofta inte stanna lika länge på BB efter en vanlig förlossning.

Ett kejsarsnitt innebär en extra stor påfrestning och som alla operationer kan det ge komplikationer. Det vanligaste är att man får någon slags infektion, till exempel i livmodern eller i operationssåret. Man kan också få en urinvägsinfektion. Vid och efter ett kejsarsnitt är också risken större än vid en vanlig förlossning att man får en blodpropp eller en stor blödning.

Risken för allvarliga komplikationer är större om man föder med akut kejsarsnitt än med planerat. Kejsarsnitt innebär också risker för mamman på lång sikt. I sällsynta fall kan till exempel bukhinnan och olika organ i magen växa samman efter operationen. Om man i framtiden behöver opereras i magen kan detta göra att operationen blir svårare. Ibland kan sammanväxningarna dessutom göra att man får delvis eller totalt stopp i tarmen, så kallat tarmvred. Det är smärtsamt och behöver ofta opereras.

Om man har förlösts med kejsarsnitt och blir gravid igen, ökar risken att få föreliggande moderkaka Det innebär att moderkakan lägger sig fel och helt eller delvis täcker livmodermunnen, vilket gör att man kan få blödningar. För det mesta räcker det att vila, ta blodstillande läkemedel och gå på regelbundna kontroller fram till planerat kejsarsnitt. Sent i graviditeten måste man ibland vårdas på sjukhus. Om man har en föreliggande moderkaka går det inte att föda den vanliga vägen.

Barn som föds med kejsarsnitt kan ibland få problem med att komma igång med andningen. Dessa andningsproblem går över, men kan göra att barnet måste observeras i kuvös och i enstaka fall få extra syrgas eller andningsstöd för en kortare tid. Ju närmare beräknat förlossningsdatum kejsarsnittet görs desto mindre är risken för att barnet ska få andningsproblem. Det verkar också vara så att barn som föds genom kejsarsnitt har ökad risk för astma. Detta kan bero på att det tar längre tid för normala tarmbakterier att ta sig till barnets tarmar efter ett kejsarsnitt där allt är sterilt.

 

Förberedelser

 

Att man ska föda med planerat kejsarsnitt avgörs vid besök på mödravårdscentralen eller ibland på specialmödravården eller på en mottagning för förlossningsrädsla. Där ger läkare och barnmorska förberedande information och tillsammans bestämmer man tid för kejsarsnittet som oftast görs inom en vecka före beräknad förlossningstid. Det är också vanligt att man träffar en narkosläkare och diskuterar bedövningsmetod, antingen i anslutning till detta besök eller vid ett senare tillfälle.

När operationen börjar närma sig kan man packa en väska med saker som är bra att ha med:

 • egna kläder och underkläder
 • kläder och en liten bomullsmössa till barnet
 • kamera, vilken kan användas bland annat för att ta kort på barnet då mamman ligger på operationsbordet och inte kan var med
 • toalettsaker
 • id-handling, patientbricka och den skrivna journal som man har fått på MVC, om inte mödravårdscentralen har gemensam datajournal med förlossningsavdelningen.

Man ska oftast också ta med det papper från mödravårdscentralen som talar om vilken blodgrupp man har.

Dagen innan kejsarsnittet eller på morgonen samma dag, får man komma till sjukhuset. Om man har en partner brukar han eller hon följa med. Man ska inte äta eller dricka efter midnatt före operationen, ifall man skulle behöva sövas. Det är vanligt att man får lämna blodprover för kontroll av blodvärdet.

 

Hur går operationen till?

 

När man kommer till operationsavdelningen får man en kateter inlagd i urinblåsan, om detta inte redan gjorts på förlossningsavdelningen. Det är en tunn slang som förs in i urinblåsan genom urinröret. Via slangen leds urinen ut i en påse. Katetern kan man behöva ha kvar så länge bedövningen sitter i eftersom man då inte kan kissa själv. Man får också en så kallad venkateter. Det är en liten tunn plastslang som förs in i ett blodkärl, vanligtvis i armvecket eller på ovansidan av handen, med hjälp av en nål som sedan tas bort. Genom venkatetern kan man till exempel få vätska och läkemedel som behövs under kejsarsnittet, exempelvis medicin som gör att livmodern drar ihop sig efter att barnet lyfts ut.

Man får ta av sig sina egna kläder och smycken och sätta på sig en vit rock. Om partnern eller någon närstående är med får han eller hon också byta om till operationskläder. Om man får ryggbedövning kan den som är med vara där under operationen, men ska kejsarsnittet göras i narkos brukar partnern eller den närstående oftast få gå ut när man sövs.

Operationsbordet vinklas så att man ligger mer på vänster sida för att undvika tryck på stora kroppspulsådern.

Vid ett planerat kejsarsnitt får man oftast ryggbedövning eller någon enstaka gång narkos. Det är stora fördelar med ryggbedövning eftersom man kan vara vaken och se och hålla i barnet direkt när det tas ut. Efter narkos är man påverkad längre tid och det dröjer längre innan man kan träffa barnet. Barnet kan också bli påverkat av narkosmedlen och vara medtaget när det tas fram.

De två typer av ryggbedövning som ofta används vid kejsarsnitt är spinal och epidural. Numera är spinalbedövning den vanligaste metoden. Spinalbedövning innebär att en mycket tunn nål sticks in i ryggkanalen. Lokalbedövning sprutas genom nålen och fortsätter direkt in i ryggvätskan. Ibland används också en morfinlikande medel som ger en viss smärtlindring under en längre tid efter operationen. Man blir ganska snabbt bedövad från ungefär midjan och nedåt. Bedövningen sitter i några timmar.

Epiduralbedövning innebär att bedövningsmedel sprutas in i ett hålrum utmed ryggmärgskanalen, oftast genom en tunn plastslang, en kateter. Numera används epiduralbedövning inte lika mycket vid kejsarsnitt eftersom det tar tid för läkaren att lägga bedövningen, och det dröjer längre innan den verkar. Om man har en fungerande epiduralbedövning under förlossningen kan den ibland fyllas på inför ett akut kejsarsnitt.

Ryggbedövningen kan göra att blodtrycket sjunker och att inte tillräckligt med blod transporteras till moderkakan. Därför får man ofta först vätska i dropp och ibland också läkemedel för att hindra blodtrycksfall.

En ryggbedövning släpper gradvis. Till att börja med kan man inte stå eftersom benen är tillfälligt förlamade av bedövningen. När bedövningen börjar släppa får man oftast åka till en BB-avdelning tillsammans med sitt barn och sin partner.

I vissa fall kan man inte få ryggbedövning. Oftast beror detta på att läkaren har svårt att få nålen i rätt läge för att få bedövningen att verka. Det är däremot mycket ovanligt att man är allergisk eller överkänslig mot bedövningen.

Om man har en tatuering där bedövningsnålen ska föras in kan man inte sticka rakt genom den men det går oftast att föra huden åt sidan. Om mamman behandlas med medicin som skall förebygga blodpropp kan det ibland vara ett hinder för ryggbedövning eftersom medicinen ökar risken för att man blöder mer vid operationen.

När det inte fungerar med ryggbedövning används narkos istället och man sover under operationen.Enstaka mammor vill absolut inte vara vakna under kejsarsnittet och väljer därför narkos.

När läkaren har kontrollerat att bedövningen har tagit börjar operationen. En operationssköterska tvättar magen med bakteriedödande medel och klär in operationsområdet i gröna sterila tyger. Om man har ryggbedövning och är vaken får sätts en skärm upp som gör att man inte ser sin mage och underkropp.

I dag är det vanligast att snittet i huden läggs horisontellt längs med magen, ett så kallat bikinisnitt. Har man fött barn med kejsarsnitt tidigare så snittas man ofta i det gamla operationsärret. Om det inte finns något ärr sedan tidigare görs ett bikinisnitt eller endast undantagsvis ett lodrätt snitt rakt från naveln ner till blygdbenet. När bukväggen och livmodern öppnats, lyfts barnet ut av läkaren. Oftast hjälper en operationssköterska eller en annan läkare till. Man kan känna ett tryck, men det gör inte ont.

Rutinerna kan vara olika på olika sjukhus, men ofta undersöks barnet av en läkare eller en barnmorska innan det får komma till sin mamma. Om man har en partner kan han eller hon vara med vid undersökningen. Efter det får man, om man är vaken, en kort stund ha barnet bredvid sig. Även om det går snabbt kan det vara ett känslomässigt viktigt ögonblick för både mamma och barn, och barnet får känna sin mammas doft. Därefter sys snitten i livmodern och magen. Ett kejsarsnitt tar vanligtvis mellan 15 och 60 minuter. Exakt hur lång tid operationen tar beror bland annat på hur mycket man blöder.

 

Efter operationen

 

När snitten i livmoder och mage är hopsydda får man åka till en uppvakningsavdelning eller till en förlossningsavdelning, vad som är rutin varierar mellan olika sjukhus. Barnet är vanligtvis tillsammans med pappan eller partnern under tiden som operationen avslutas. Under de närmaste timmarna trycker en barnmorska vid några tillfällen lätt på magen för att undersöka att livmodern drar ihop sig. Barnmorskan kontrollerar också att man inte blöder för mycket.

Man får ett bandage över operationsärret. Numera sys man ofta med tråd som gör att stygnen försvinner av sig själva, både i magen och i livmodern. Inom ett par timmar efter att man kan resa sig och gå själv tas katetern i urinblåsan bort, men ibland kan den få vara kvar över natten.

Ibland får man läkemedel för att minska risken för blodpropp och antibiotika för att förebygga infektion.

 

Hur mår man efteråt?

 

Operationssåret kan göra ont i flera dagar, men man får smärtstillande medicin efter behov. Man brukar kunna stanna på BB tre till fem dagar för att återhämta sig.

En månad efter operationen går det ofta bra att röra sig som vanligt igen. Någon enstaka gång kan det ta längre tid innan såret har läkt helt.

Efter ett akut kejsarsnitt får man prata med sin barnmorska eller läkare. Det finns då tillfälle att få prata om vad man varit med om, varför det blev ett akut kejsarsnitt och vad det kan innebära för framtida graviditeter. Det går alltid bra att boka återbesök eller vända sig till mödravårdscentralen om man känner behov av att bearbeta händelsen mer.

 

Smärtlindring efter kejsarsnitt

 

Efter att bedövningen släppt kan det göra ont och om det behövs kan man få smärtlindrande medicin. Den första intensiva smärtan avtar under det första dygnet men det kan fortsätta att göra ont i flera dagar, ibland mer än en vecka. I första hand får man vanliga smärtlindrande tabletter men det första dygnet efter kejsarsnittet behöver man ofta sprutor med morfinliknande läkemedel. Har man fått morfin i ryggbedövningen behövs det inte alltid något ytterligare. Morfinsprutor kan påverka barnet genom bröstmjölken. Om man tar vanliga värktabletter under en begränsad period påverkar det däremot inte barnet. Det kan ta längre tid för tarmen att fungera normalt efter kejsarsnittet om man har fått morfin.

 

Lite längre tid på BB

 

Efter ett kejsarsnitt behöver man ofta lite mer tid för att återhämta sig och många mammor stannar någon eller några dagar extra på BB. Under den tiden undersöks barnet av en barnläkare en eller två gånger.

 

Kroppens återhämtning

 

Det kan göra ont i magen och kring operationssåret efteråt, men det är inte farligt att resa sig och röra på sig. Även om det gör ont är det viktigt att röra sig för att öka blodcirkulationen. Det gör att läkningen går snabbare samtidigt som det minskar risken för blodpropp och förstoppning.

Tunga lyft ska man helst undvika de första veckorna för att operationssåret inte ska skadas. Det går däremot bra att bära en matkasse eller ett litet barn. Efter en månad kan man röra på sig ungefär som vanligt, och till exempel gå på gymnastik. Knipövningar går bra att göra redan några dagar efter förlossningen, men man bör vänta ungefär fyra veckor innan man börjar träna magmusklerna.

Såret efter kejsarsnittet börjar läka redan några dagar efter operationen, men även om det går snabbt i början kan det ta ett helt år innan såret är fullständigt läkt.

 

Det går att duscha

 

Bandaget över operationssåret kontrolleras ofta av personalen innan man lämnar BB. Man kan duscha med bandaget. Efter en till två dagar fyller inte bandaget någon större funktion om såret är torrt och kan därför tas bort. I dag används vanligen tråd som gör att stygnen försvinner av sig själva, både i magen och i livmodern.

 

Äta och dricka

 

Precis som efter en vanlig förlossning är det bra att efter ett kejsarsnitt äta fiberrik mat och dricka mycket. På så sätt kan man undvika förstoppning. Det är bra att låta bli att äta mat som ger gaser i magen, till exempel bönor, linser, frukt och kolsyrad dryck, eftersom gasbildning också kan göra ont när man har opererat magen.

 

Att komma igång med amning

 

De första dagarna efter ett kejsarsnitt behöver man hjälp med att lägga barnet till bröstet. Om man försöker vara så utvilad som möjligt, är det lättare att komma igång med amningen. Samtidigt kan det vara svårt för en nyopererad nybliven mamma att sova och återhämta sig. Därför är det bra om man de första veckorna efter kejsarsnittet kan få så mycket hjälp som möjligt med till exempel städning och tunga lyft.

Bröstmjölksproduktionen kan ibland komma igång något senare efter ett kejsarsnitt än efter en vanlig förlossning. Då är det extra viktigt att barnet får suga ofta. Man kan också ha svårt att hitta en bra amningsställning eftersom det kan göra ont efter kejsarsnittet.

Om man känner sig osäker kan man ringa mödravårds- eller barnavårdscentralen beroende på hur lång tid det gått efter kejsarsnittet. Där kan man få hjälp och svar på frågor om amning. På många sjukhus finns amningsmottagningar där barnmorskor svarar på frågor om amning. Ofta kan man få rådgivning både över telefon och vid besök på amningsmottagningen.

 

Spiral efter kejsarsnitt

 

Man kan använda spiral efter kejsarsnitt om det har gått bra och man inte har några följdbesvär. Då kan man gå till en gynekolog eller barnmorska efter 8-12 veckor och få en spiral insatt. Om det var ett komplicerat kejsarsnitt, eller om man har besvär som orsakats av operationen, kan man gå till en gynekolog som gör en undersökning och bedömer när en spiral kan sättas in.

 

Kommande besök

2 Maj, kl.9 & 11 (v.7+0)- Inskrivning, vul.
4 Maj, kl.8 (v.7+2)- Glukosbelastning.
11 Juni, kl. 14.00 (v.12+5)-
Nupp i karlskrona.
12 Juni, kl.14.20 (v.12+6)- Barnmorskebesök.
18 Juli, kl. 10.30 (v.18+6)- Rutinultraljud.
1 Augusti, kl.9 (v.20+6)- Barnmorskebesök, hjärtljud, moderskapsintyg.
31 Augusti, kl.9.30 (v.25+1)- Läkarbesök 
31 Augusti, kl.10.30 (v.25+1)- Barnmorskebesök, sf-mått, blodtryck, vikt, hjärtljud. 
11 September, kl.8.20 (v.26+5)- Barnmorskebesök, hjärtljud, glukosbelastning.
18 September, kl.9.00 (v.27+5)- Tillväxtultraljud 1.
9 Oktober, kl.10.30 (v.30+5)- Barnmorskebesök, sf mått, blodtryck, vikt, hjärtljud.
16 Oktober, kl.9.00 (v.31+5)- Tillväxtultraljud 2, vul & läkarbesök.
30 Oktober, kl.10.30 (v.33+5)- Barnmorskebesök, sf mått, blodtryck, vikt, hjärtljud.
5 Novenber, kl.13.30 (v.34+4) Läkarbesök
7 November, kl.9.00 (v.34+6)- Tillväxtultraljud 3 & vul.
13 November, kl.10.30 (v.35+5)- Barnmorskebesök, sf mått, blodtryck, vikt, hjärtljud.
(v.38)- Barnmorskebesök, hjärtljud.
12 December (v.39+6) BF ♥ 
(v.40)- Barnmorskebesök, hjärtljud.

 Vecka 7+0
 Vecka 12+5
 Vecka 18+6
 
 Vecka 27+5, tvilling1
 Vecka 28+4, tvilling 1 Alice (kön)
 Vecka 28+4, tvilling 2 Elliot (kön)


 

Vecka 34 (33+)

 
Det märks att det börjar närma sig nu.
Jag får fortfarande en massa slempropp på pappret vid varje toabesök
och förvärkarna/molvärken består. Det är dubbelt så värre (heter det så?)
än då när jag blev inlagd. Det märks att det är nära..
Även foglossningen är värre än någonsin sen igårkväll. Jag har så in i helvete
ont att jag knappt klarar av att röra mig! Fruktansvärt!
Sa ju för ett par veckor sen att jag skulle börja dricka hallonbladste för att
försöka minska blödningarna efter förlossningen. Det har jag ännu inte blivit
färdig att börja med, men det är väl lika bra jag gör det nu. 
 
Jag känner hur lilla ettan fortfarande ligger med rumpan.. eller nej, fötterna(!)
neråt. Det betyder att om förlossningen skulle sätta igång de närmsta dagarna
så skulle det bli snitt. Det skrämmer mig.
Jag har fött tre barn naturligt.. det är det som är min grej. Inte snitt.
Jag vill inte att någon ska skära i mig, jag vill inte ha en massa bedövningar
och jag vill inte ha ett är på magen som aldrig kommer försvinna. 
Jag vill för fanken inte ha några bristningar så då vill jag givetvis inte heller
ha ett är efter kejsarsnitt!
Apropå bristningar så upptäckte jag i förrgår att jag fått en första sådan på 
magen. Helvete. Fjärde graviditeten och med bara några veckor kvar, kanske
till och med dagar... och  dyker en sån jävel upp. 
 
 
Barnmorskan v.33+5
125-130 slag/ minut på bägge två
120/75 Bt
37cm Sf
+16 kg
110 hb
Ettan ligger fortfarande i säte
 
Diskuterade snitt med min barnmorska. Jag förklarade att det är något jag är "rädd" 
inför. Att det är något som jag allra helst inte vill genomgå, men med tanke på att 
ettan ligger som den gör så är risken rätt stor att jag inte kommer ha något annat val.
Och eftersom jag känner som jag gör så vill jag ha en snittid inbokad så snart som
möjligt, så att jag kommer ha ett par veckor att förbereda mig mentalt för detta.
Efter att jag klagat och varit nära att börja gråta flera gånger så verkade hon tillslut
förstå att jag menar allvar. Så hon bokade in mig till läkaren på måndag för att få en
tid för kejsarsnitt. Jag hoppas verkligen han har samma förståelse..
jag menar, skulle det bli snitt så är det bara ca 3-4 veckor till. MAX.. och det är nog
vad jag behöver för att förbereda mig.
Skulle det sen vara så att ettan vänder sig så är det ju bara att avboka tiden. 
Huvudsaken måste väl ändå vara att jag och min man ska få vara så trygga som möjligt?
 

Slemmar värre än en snigel

Igår var vi på middag. Pappans jobb firade 75 år och bjöd på
tre (fyra)- rätters. Enligt inbjudan skulle vi träffas vid 18 ute på 
Eriksberg, vi var där i god tid vid 17.30. Först vid 20 fick jag sitta 
ner..  hade jag ont och det tryckte på neråt som bara den! 
Vid elva- tiden på kvällen var vi hemma igen.. då hade jag en hel
del molvärk i magen och ryggen värkte. Jag kände verkligen hur 
hela kroppen påverkats av att jag stått och suttit i så många timmar..
Idag har jag slemmat slempropp värre än någonsin. Jag undrar hur
mycket slempropp man har egentligen för varje gång jag är på toa
lossnar det delar, stora som såna där mellanstora "kulor" man spelade/
kastade i skolan som liten. De är fortfarande inte blodiga.. men guud 
var mycket jag slemmar. 
På torsdag går jag in i vecka 34+... jag hoppas bebisarna kommer om
en vecka ungefär, om det nu är så att förlossningen är på gång. Då har
de vuxit till sig lite till, deras lungor är alldeles säkerligen utvecklade och
vi hade antagligen inte behövt stanna så jättemånga veckor på neonatalen. 
 
Jag känner mig så otroligt ofräsch när jag slemmar så som jag gör, jag
är trött på att ha ständig molvärk och mina fogar värker värre än någonsin 
efter denna helgen. 
Det är skönt att det inte är så lång tid kvar oavsett när de väljer att komma 
och det är skönt att tiden går så fort som den faktiskt gör.. men just de 
stunder då man har så ont som jag har ikväll så känns varje minut som en
evighet.
 
Jag har förresten fyndat ännu mer bebiskläder på loppis denna helgen. 
Hade ju för lite till bebisarna i stl. 50 och jag ville ha fler sovpåsar till dem.
Jag tycker sovpåsar är så himla smidiga (framförallt på nätterna och de 
håller värmen himla bra) och denna helgen hittade jag två till så nu har
jag fem stycken. Det borde räcka! ;)

Bilder, vecka 33+3

 
Bilderna är tagna av Mia Mäkinen. :)

Natten med sammandragningar

Jag lyckdes somna runt elva- tolv, men har vaknat flera gånger 
under natten. Både pga kisseri, den smärtsamma värken som 
uppstår i fogarna när man försöker vända sig i sängen och de där
förbannade sammandragningarna.
Vid fyra började sammandragningarna göra ont och kom med ca fyra
minuter emellan. Jag klockade i ca en timme, sen kunde jag inte
hålla ögonen öppna längre.. så jag tänkte att jag skulle försöka sova
lite. Döm om min förvåning, men jag lyckades somna trots värkarna.
När Lillan väckte mig vid sju så var smärtan borta och nu kommer de
väldigt sällan, oregelbundet och är som igår eftermiddag. Dvs smärtfria.
Magen drar ihop sig till en boll o spänner, vilket är obehagligt som bara den..
men de känns inte.
Nu är jag otroligt trött, men jag kan inte sova eftersom barnen är hemma.
Hoppas dagen går fort!

Sammandragningar

Jag hann sova en timme mitt på dagen idag.. 
Runt 18- tiden fick jag springa på toaletten!  
I flera dagar har min mage varit helt uppochner, lite värre idag..
Efter att ha suttit på dass en bra stund så gick jag och la mig 
för att vila. Då kände jag hur magen började dra ihop sig till en
stenhård boll, spänna som fasen och trycka på neråt. Efter ett 
tag kom även en där välkända mensvärken.. 
Tog en lååång och varm dusch, superskönt(!) men det tog inte 
bort sammandragningarna.
Vid 20- tiden började jag klocka sammandragningarna. De kom
med 3-4 minuters mellanrum och så har det fortsatt. 
De kommer fortfarande regelbundet, med 3-4 minuters mellanrum 
och håller i sig i runt 40sek. DOCK gör de inte ont. 
Jag tänkte att jag ska försöka gå och lägga mig alldeles strax (ska bara
vänta ut tvätten så jag kan hänga upp den först) och se hur det utvecklas
under natten. Jag tror inte själv att det är på gång, för isåfall borde det
kännas mycket mer än det gör.. de är mest obehagliga eftersom magen
blir så himla spänd när de kommer.
 

Vecka 33 (32+)

 
Jag tycker att magen stannat av.. men jag vet inte. 
De senaste dagarna har jag gjort alldeles för mycket hemma. Det märks 
på kroppen.. jag är totalt orkeslös. Jag vill städa och dona en massa, men 
kroppen är helt slutkörd! Det är knappt så jag orkar lyfta ett glas.
Fogarna värker och jag sover sjukt dåligt! Jag vaknar vid varje rörelse och jag
behöver kissa minst tre gånger varje natt. Efter att jag vaknat så är det nästintill
omöjligt att somna om.. det tar en halvtimme, minst!
Idag har jag varit vaken sen fem eftersom att jag inte kunde somna om efteråt.
Jag längtar mer än någonsin på att graviditeten och allt som kommer med den
ska vara över! Men samtidigt försöker jag se ljust på detta och ta tillvara på varje 
minut då det är mysigt.. alla rörelser. Det är ju trots allt min sista graviditet!
Sen igår har magen varit helt upp och ner.. vet inte hur många gånger jag varit
tvungen att gå på toa.. möjligt att det hänger ihop med förrådsstädningen det också.
Därför försöker jag ta det så lugnt som möjligt idag (32+5) och bara vila. 
 
Förresten så har den där bruna randen börjat synas på magen nu. Den hade jag 
när jag väntade Miliam med, men inte med tjejerna. Den sitter ovanför naveln, precis
där pojken ligger.. så för mig stämmer den där pojkskrocken. ;)
 

50 dagar ♥

 
I flera dagar har jag väntat på att det ska bli "50 dagar kvar".
Varje dag har det kännts som en evighet.. "nahe, inte idag heller..",
men nu känner jag att det egentligen gått helt galet fort! Det är för
fanken tisdag idag. Det var ju nyss fredag.. var tar dagarna vägen?
Idag är det iallafall 50 dagar kvar till beräknat!
OM veckor har jag gått precis lika långt som då Isabella föddes.
I vecka 36+5.
FÖR 4 veckor sen hade jag legat inlagd på förlossningen i 4 dagar..
det känns ju som igår. Fyra veckor går galet fort!
Snart är jag fembarnsmamma!
 

Kläder..

Jag tycker egentligen att det är supertråkigt med bebiskläder
innan bebisen/bebisarna är ute urmagen. Man har ju absolut
ingen aning om hur hon/han ser ut och vad hon/han passar i...
Men efter att ha gått igenom kläderna igår så måste jag erkänna
att jag är lite "kär" just nu och längtar supermycket till jag kan använda
alla de fina bebiskläderna! Både de kläderna jag sparat sen Miliam var
bebis för att mitt psyke inte klarat göra sig av med dem trots att vi bara 
fått flickor efter honom, kläderna jag sparat sen flickorna och de kläder vi 
fått och köpt själva. 
Lite av kläderna som jag knappt kan vänta på att få använda på bebisarna:
 
Den ena av dessa nalleoverallerna köpte vi när Lillan var bebis och den
andra har vi köpt nu under gravidieten för att bebisarna ska kunna matcha. 
 
 
Dessa helt underbara dressarna är från när Miliam var bebis. Har helt enkelt inte
kunnat göra mig av med dem.. ska bli såå kul att få använda dem igen! 
 
 
Kläder jag köpt under graviditeten och ser fram emot som bara den att få använda!
 
 
 
Lite av favoitkläderna från när flickorna var små. Så fantastiskt fina! heart
 

Har såå mycket mer.. men detta var lite av favoriterna! 
Ska bli så kul att få använda dem igen! ♥♥♥

Man får vara lite extra glad ♥

Det är så himla spännande och kul att vi ska få åtminstone en kille
till i denna familjen! En liten lillebror.. 
Både jag och barnens pappa älskar alla barnen precis lika mycket och
det kommer vi alltid göra! Men man får ta mig fanken ändå vara lite extra
glad över att det ska komma en liten lillebror åt Miliam och alla flickorna!
Jag är inte själv helt hundra på min magkänsla.. om det är en liten bror
och en liten syster eller om det är två små pojkar därinne till och med.
Det spelar mig ingen som helst roll, men jag är iallafall superglad över 
att det blir åtminstone en kille till i familjen! :)
Det har jag tyckt hela tiden, men efter att igår ha gått igenom de pojkkläder
jag har sparade sen Miliam var bebis och de pojkkläder jag fått och köpt 
på diverse loppisar och bytardagar nu i sommar/höst så är jag mer spänd
än någonsin! Åååh så mysigt! 
 
 

To do list..

*Gå igenom alla bebiskläder.
*Införskaffa mer bebiskläder i stl 50.
*Skaffa en spjälsäng till.
*Skaffa madrass till spjälsängen.
*Skaffa ett till likadant spjälskydd som det vi redan har.
*Ordna en byrå till så vi kan förvara bebiskläderna någonstans.
*Bygga klart Isabellas våning i sängen på Lillans rum och flytta in henne där.
.....

Vecka 32 (31+)

 
Förvärkarna har kommit tillbaka och blivit värre igen nu.. emellanåt gör de riktigt ont,
men de är inte regelbundna för fem öre utan det kan komma tre inom loppet av tio
minuter för att sen försvinna och inte komma tillbaka förrän timmar senare. Så jag
tror inte att det är något som är på gång än på några veckor.
 
Har varit på ultraljud och vaginalt ultraljud idag (16/10).
Det vaginala visade att livmodertappen fortfarande är runt 20mm lång och har alltså
inte påverkats sen senaste ultraljudet för 11 dagar sen. Det är ju bra! :)
Det vanliga ultraljudet visade att vi kommer få två småttingar.
Ettan väger nu 1516g +-, vilket betyder 21,2% mindre än genomsnittet på en "enling"
i samma vecka.
Tvåan väger nu 1438g +-, vilket betyder 25,3% mindre än genomsnittet på en "enling" 
i samma vecka.
Men detta är helt normala vikter när det gäller tvillingar, så länge de följer varandra så
spelar det inte så stor roll om de är stora eller små sa läkaren.
Vid tul1 och första ultraljudet när jag var inlagd så låg tvåan och bresade med benen o
visade stolt upp en pung medan ettans kön var supersvårt att se men gissades vara men
flicka. Men vid andra ultraljudet när jag låg inlagd så hade ju ettan en tydlig pung medan
tvåans kön inte gick att se.
Idag hade tvåan än en gång en pung som stolt visades upp, medan ettans kön inte gick
att se alls då "den" låg med rumpan neråt. 
Så nu är jag ännu en gång väldigt osäker på om det är en av varje eller om det är två killar.
Denna läkaren sa dock att de kan byta plats med varandra.
Alla andra läkare har sagt tvärtom, att de inte kan byta plats med varandra.
Ska bli spännande att se vid förlossningen! Vi har lite fått som vi båda velat nu känns det som.
Maken ville ju ha reda på kön, men det ville inte jag.. nu vet vi en av dem till 100% säkerhet 
och är osäkra på den andra. 
 
Appropå att ettan lagt sig i säte, alltså med rumpan neråt, så är jag väldigt orolig över detta nu.
Jag tänker lite som så att även om de är små därinne så är de ju faktiskt två stycken och det
borde ju betyda att de har rätt snålt med plats att vända sig på vid detta laget. 
Tänk om ettan inte vänder sig om igen..? Då kommer jag bli tvungen att snittas... för även om
jag känner att jag egentligen vill försöka föda ändå så vet jag inte om jag verkligen vågar det.
Men det är ett senare problem.. kanske oroar jag mig bara i onödan.
 

Jämförelse vecka 30

Tvillingar 2012

23 ÅR OCH MAMMA TILL FEM BARN. TROTS SKYDD FICK VI DEN 10 APRIL 2012 REDA PÅ ATT VI SKULLE BLI FÖRÄLDRAR FÖR FJÄRDE GÅNGEN OCH ETT TIDIGT VUL DEN 2 MAJ VISADE ATT DET VAR TVILLINGAR SOM VÄNTADE! DE FÖDDES MED AKUTSNITT DEN 17 NOVEMBER 2012 I VECKA 36+2. ♥RSS 2.0