Föda tvillingar

I de flesta fall kan tvillingar födas vaginalt. Förutsättningarna för förlossningen är i stort sett desamma oavsett om man bär på två foster eller ett.  Eftersom tvillingar oftare föds för tidigt är det vanligare att tvillingar behöver födas med kejsarsnitt.

 

Föda vaginalt eller med kejsarsnitt?

 

Man kan oftast föda vaginalt om:

 • Tvillingarna har vuxit som förväntat.
 • Båda tvillingarna har tillräcklig mängd fostervatten.
 • Huvudet på den tvillingen som ligger närmast förlossningskanalen är vänt nedåt.
 • Graviditeten är fullgången eller nästan fullgången.

En förutsättning för vaginal förlossning är att man har tillräckligt kraftiga och effektiva värkar. Efter undersökning kommer man tillsammans med läkare och barnmorska fram till vilket förlossningssätt som är det bästa.

Man föder oftast med kejsarsnitt om:

 • Stjärten på den tvillingen som ligger närmast förlossningskanalen är vänt nedåt.
 • Tvillingarna föds  förtidigt.

En annan anledning till kejsarsnitt kan vara att det ena eller bägge barnen har vuxit sämre än förväntat.

 

Tvillingförlossning

 

Att föda den första tvillingen är som en förlossning där man föder ett barn. När den andra tvillingen ska födas och värkarbetet åter har kommit igång, går det vanligen mycket fortare eftersom livmodertappen redan är vidgad och förlossningskanalen förberedd.

 

Öppningsskedet

 

Öppningsskedet innebär att livmodertappen ska vidga sig till tio centimeter från att ha varit helt sluten. Detta är den längsta fasen av förlossningen. Då kan man vara uppe och gå eller ligga på sängen och vila. Utöver barnmorskan kan partnern eller någon annan som följt med vara ett bra stöd. Barnens hjärtverksamhet avlyssnas och registreras med jämna mellanrum med CTG. Eftersom det är två barn som ska övervakas kan det ta lite längre tid att hitta båda barnens hjärtslag. Barnmorskan känner då och då på livmodertappen för att följa hur den öppnar sig. När livmodertappen är öppen tio centimeter börjar nästa fas i förlossningen, utdrivningsskedet.

 

Utdrivningsskedet

 

Vid en tvillingförlossning brukar det vara mer personal i förlossningsrummet än när ett barn föds. Det beror på att det kan krävas lite extra resurser för att ha koll på att bägge barnen mår bra. Under förlossningen övervakas den första tvillingen med CTG, oftast via en elektrod som fästs i yttersta huden på barnets huvud. Den andra tvillingen övervakas via en dosa på mammans mage. Den blivande mamman får också en mätare på magen för att det ska gå att se hur värkarna kommer.

Barnmorskan följer hur den första tvillingen tränger ner genom att känna via slidan, och mot slutet av förlossningen tillkallas ytterligare en barnmorska så att varje barn får sin egen barnmorska.

Förlossningsläkaren står vid sidan och följer förloppet med hjälp av ultraljud via mammans mage. När den första tvillingen föds fram styr läkaren med enkla handgrepp utanpå magen nästa tvilling så att den kommer ner i bäckenet i längsläge med huvudet eller stjärten först

Den gravida kvinnan har ett dropp i armen för att det vid behov ska gå att förstärka värkarna med oxytocin, ett hormon som stimulerar livmoderns sammandragningar. Värkarna kan ibland bli glesa under framfödandet av den andra tvillingen eftersom mycket kraft gått åt för att föda fram den första tvillingen.

Under tiden mellan det att tvillingarna föds gör livmodern en paus i värkarbetet för att vila. Tiden varierar från fem minuter till upp emot en timme. Under tiden håller man reda på hur den kvarvarande tvillingen mår genom att övervaka variationer i barnets hjärtfrekvens med CTG, övervakningsremsa.

När sedan värkarbetet kommer igång igen brukar det inte behövas många värkar innan den sista tvillingen föds fram.

 

Ibland behövs extra hjälp

 

Ibland behövs extra hjälp när den andra tvillingen ska födas. I dag när man hela tiden följer den andra tvillingen med ultraljud är detta inte vanligt, men den andra tvillingen kan ibland tränga ner i bäckenet i snedläge eller tvärläge eller så kan en arm eller ett ben komma först. Då måste förlossningsläkaren antingen lägga barnet rätt via slidan eller förlösa med kejsarsnitt.

 

Kejsarsnitt

Kejsarsnitt är en operation som görs när man av någon anledning inte kan föda sitt barn på vanligt sätt, genom slidan. Under operationen blir man snittad i mage och livmoder och barnet lyfts ut. Beroende på hur bråttom det är kallas kejsarsnittet planerat, akut eller omedelbart.

Vid ett planerat kejsarsnitt är det redan innan förlossningen bestämt att barnet ska födas med kejsarsnitt.

Ett akut kejsarsnitt görs om det under en vanlig förlossning händer något oväntat som gör att förlossningsarbetet inte går framåt, eller att barnet av någon annan anledning inte kan födas genom slidan. De flesta akuta kejsarsnitt är inte brådskande utan görs oftast 30 till 60 minuter efter att läkaren har beslutat att man ska bli opererad. Ett så kallat urakut, eller omedelbart, kejsarsnitt görs om det är omedelbar fara för ens eget eller barnets liv eller hälsa. Då blir man nästan alltid sövd så att barnet kan lyftas ut med ett kejsarsnitt inom 10-15 minuter.

 

Varför görs planerat kejsarsnitt?

 

I Sverige föds ungefär 16-18 procent av alla barn med kejsarsnitt och knappt hälften av kejsarsnitten är planerade. Vanliga orsaker till att man föder barn med planerat kejsarsnitt kan vara till exempel ett trångt bäcken, havandeskapsförgiftning, eller att barnet är alltför stort eller ligger med stjärten först i så kallad sätesbjudning. Det finns studier som tyder på att för barn som ligger i sätesbjudning kan det ofta vara säkrare att födas med kejsarsnitt än att födas på vanligt sätt. Om barnet ligger i sätesbjudning får man ofta några veckor före beräknad förlossning träffa en läkare som försöker att få barnet att vända på sig. Om det inte lyckas kan kejsarsnitt vara ett alternativ till att föda på vanligt sätt.

Kejsarsnitt kan också vara vanligt om man väntar tvillingar eller trillingar och graviditeten dessutom är komplicerad.

En annan anledning till att man får föda med kejsarsnitt är så kallad föreliggande moderkaka. Då blockerar moderkakan modermunnen så att barnet inte kan komma ut genom slidan.

Om tidigare förlossningar har gjort att man har skador i underlivet, eller om man har blivit opererad i livmodern, kan kejsarsnitt i vissa fall vara det bästa alternativet vid nästa graviditet.

Om man är mycket rädd för förlossningen kan kejsarsnitt ibland vara enda lösningen. Ofta kan man först få hjälp av barnmorska eller läkare för att försöka bearbeta sin förlossningsrädsla, för att kanske kunna föda på vanligt sätt. De flesta sjukhus har speciella mottagningar för behandling av förlossningsrädsla.

 

Akut och omedelbart kejsarsnitt

 

Om det under en vanlig förlossning händer något oväntat som gör att barnet inte kan födas genom slidan, blir man förlöst med akut kejsarsnitt. Ett akut kejsarsnitt görs ofta för att förlossningen inte går framåt på önskat sätt. Det kan bero på att barnet är stort, att man har trångt bäcken, att värkarna är ineffektiva, eller en kombination av de här faktorerna. Det går inte att avgöra om bäckenet är tillräckligt stort på en förstföderska förrän man sett hur förlossningen utvecklas.

Ett omedelbart kejsarsnitt är ovanligt och det görs om det är fara för mammans eller barnets liv eller hälsa. Om ett omedelbart kejsarsnitt måste göras beror det ofta på att barnet hotas av syrebrist, eller att man får stora hastiga blödningar eller bristningar i livmodern.

 

Det går att föda på vanligt sätt efter kejsarsnitt

 

Om man har fött ett barn med kejsarsnitt går det ofta bra att föda nästa barn på vanligt sätt, om man inte gjorde kejsarsnittet på grund av för trångt bäcken eller någon annan orsak som fortfarande gör att man inte kan föda genom slidan. Ett exempel är om snittet i livmoderväggen blev mer komplicerat på grund av svårigheter när barnet skulle tas ut. Omkring hälften av de kvinnor som är förlösta med kejsarsnitt i Sverige föder sitt nästa barn på vanligt sätt. Efter två kejsarsnitt är det mer ovanligt att man föder barn genom slidan, men det är möjligt om orsaken till de tidigare kejsarsnitten inte längre är kvar.

Det finns ingen absolut gräns för hur många gånger man kan föda med kejsarsnitt, men det är ovanligt att man går igenom fler än tre kejsarsnitt. Om man är gravid och tidigare har fött med kejsarsnitt, undersöker läkaren hur graviditeten utvecklas och hur den förra förlossningen gick. Utifrån de undersökningarna får man råd om på vilket sätt det är lämpligt att föda nästa barn.

 

Risker vid kejsarsnitt

 

I de flesta fall är det bäst, både för sig själv och barnet, att föda genom slidan. Risken för infektion och stor blödning är mindre och man behöver ofta inte stanna lika länge på BB efter en vanlig förlossning.

Ett kejsarsnitt innebär en extra stor påfrestning och som alla operationer kan det ge komplikationer. Det vanligaste är att man får någon slags infektion, till exempel i livmodern eller i operationssåret. Man kan också få en urinvägsinfektion. Vid och efter ett kejsarsnitt är också risken större än vid en vanlig förlossning att man får en blodpropp eller en stor blödning.

Risken för allvarliga komplikationer är större om man föder med akut kejsarsnitt än med planerat. Kejsarsnitt innebär också risker för mamman på lång sikt. I sällsynta fall kan till exempel bukhinnan och olika organ i magen växa samman efter operationen. Om man i framtiden behöver opereras i magen kan detta göra att operationen blir svårare. Ibland kan sammanväxningarna dessutom göra att man får delvis eller totalt stopp i tarmen, så kallat tarmvred. Det är smärtsamt och behöver ofta opereras.

Om man har förlösts med kejsarsnitt och blir gravid igen, ökar risken att få föreliggande moderkaka Det innebär att moderkakan lägger sig fel och helt eller delvis täcker livmodermunnen, vilket gör att man kan få blödningar. För det mesta räcker det att vila, ta blodstillande läkemedel och gå på regelbundna kontroller fram till planerat kejsarsnitt. Sent i graviditeten måste man ibland vårdas på sjukhus. Om man har en föreliggande moderkaka går det inte att föda den vanliga vägen.

Barn som föds med kejsarsnitt kan ibland få problem med att komma igång med andningen. Dessa andningsproblem går över, men kan göra att barnet måste observeras i kuvös och i enstaka fall få extra syrgas eller andningsstöd för en kortare tid. Ju närmare beräknat förlossningsdatum kejsarsnittet görs desto mindre är risken för att barnet ska få andningsproblem. Det verkar också vara så att barn som föds genom kejsarsnitt har ökad risk för astma. Detta kan bero på att det tar längre tid för normala tarmbakterier att ta sig till barnets tarmar efter ett kejsarsnitt där allt är sterilt.

 

Förberedelser

 

Att man ska föda med planerat kejsarsnitt avgörs vid besök på mödravårdscentralen eller ibland på specialmödravården eller på en mottagning för förlossningsrädsla. Där ger läkare och barnmorska förberedande information och tillsammans bestämmer man tid för kejsarsnittet som oftast görs inom en vecka före beräknad förlossningstid. Det är också vanligt att man träffar en narkosläkare och diskuterar bedövningsmetod, antingen i anslutning till detta besök eller vid ett senare tillfälle.

När operationen börjar närma sig kan man packa en väska med saker som är bra att ha med:

 • egna kläder och underkläder
 • kläder och en liten bomullsmössa till barnet
 • kamera, vilken kan användas bland annat för att ta kort på barnet då mamman ligger på operationsbordet och inte kan var med
 • toalettsaker
 • id-handling, patientbricka och den skrivna journal som man har fått på MVC, om inte mödravårdscentralen har gemensam datajournal med förlossningsavdelningen.

Man ska oftast också ta med det papper från mödravårdscentralen som talar om vilken blodgrupp man har.

Dagen innan kejsarsnittet eller på morgonen samma dag, får man komma till sjukhuset. Om man har en partner brukar han eller hon följa med. Man ska inte äta eller dricka efter midnatt före operationen, ifall man skulle behöva sövas. Det är vanligt att man får lämna blodprover för kontroll av blodvärdet.

 

Hur går operationen till?

 

När man kommer till operationsavdelningen får man en kateter inlagd i urinblåsan, om detta inte redan gjorts på förlossningsavdelningen. Det är en tunn slang som förs in i urinblåsan genom urinröret. Via slangen leds urinen ut i en påse. Katetern kan man behöva ha kvar så länge bedövningen sitter i eftersom man då inte kan kissa själv. Man får också en så kallad venkateter. Det är en liten tunn plastslang som förs in i ett blodkärl, vanligtvis i armvecket eller på ovansidan av handen, med hjälp av en nål som sedan tas bort. Genom venkatetern kan man till exempel få vätska och läkemedel som behövs under kejsarsnittet, exempelvis medicin som gör att livmodern drar ihop sig efter att barnet lyfts ut.

Man får ta av sig sina egna kläder och smycken och sätta på sig en vit rock. Om partnern eller någon närstående är med får han eller hon också byta om till operationskläder. Om man får ryggbedövning kan den som är med vara där under operationen, men ska kejsarsnittet göras i narkos brukar partnern eller den närstående oftast få gå ut när man sövs.

Operationsbordet vinklas så att man ligger mer på vänster sida för att undvika tryck på stora kroppspulsådern.

Vid ett planerat kejsarsnitt får man oftast ryggbedövning eller någon enstaka gång narkos. Det är stora fördelar med ryggbedövning eftersom man kan vara vaken och se och hålla i barnet direkt när det tas ut. Efter narkos är man påverkad längre tid och det dröjer längre innan man kan träffa barnet. Barnet kan också bli påverkat av narkosmedlen och vara medtaget när det tas fram.

De två typer av ryggbedövning som ofta används vid kejsarsnitt är spinal och epidural. Numera är spinalbedövning den vanligaste metoden. Spinalbedövning innebär att en mycket tunn nål sticks in i ryggkanalen. Lokalbedövning sprutas genom nålen och fortsätter direkt in i ryggvätskan. Ibland används också en morfinlikande medel som ger en viss smärtlindring under en längre tid efter operationen. Man blir ganska snabbt bedövad från ungefär midjan och nedåt. Bedövningen sitter i några timmar.

Epiduralbedövning innebär att bedövningsmedel sprutas in i ett hålrum utmed ryggmärgskanalen, oftast genom en tunn plastslang, en kateter. Numera används epiduralbedövning inte lika mycket vid kejsarsnitt eftersom det tar tid för läkaren att lägga bedövningen, och det dröjer längre innan den verkar. Om man har en fungerande epiduralbedövning under förlossningen kan den ibland fyllas på inför ett akut kejsarsnitt.

Ryggbedövningen kan göra att blodtrycket sjunker och att inte tillräckligt med blod transporteras till moderkakan. Därför får man ofta först vätska i dropp och ibland också läkemedel för att hindra blodtrycksfall.

En ryggbedövning släpper gradvis. Till att börja med kan man inte stå eftersom benen är tillfälligt förlamade av bedövningen. När bedövningen börjar släppa får man oftast åka till en BB-avdelning tillsammans med sitt barn och sin partner.

I vissa fall kan man inte få ryggbedövning. Oftast beror detta på att läkaren har svårt att få nålen i rätt läge för att få bedövningen att verka. Det är däremot mycket ovanligt att man är allergisk eller överkänslig mot bedövningen.

Om man har en tatuering där bedövningsnålen ska föras in kan man inte sticka rakt genom den men det går oftast att föra huden åt sidan. Om mamman behandlas med medicin som skall förebygga blodpropp kan det ibland vara ett hinder för ryggbedövning eftersom medicinen ökar risken för att man blöder mer vid operationen.

När det inte fungerar med ryggbedövning används narkos istället och man sover under operationen.Enstaka mammor vill absolut inte vara vakna under kejsarsnittet och väljer därför narkos.

När läkaren har kontrollerat att bedövningen har tagit börjar operationen. En operationssköterska tvättar magen med bakteriedödande medel och klär in operationsområdet i gröna sterila tyger. Om man har ryggbedövning och är vaken får sätts en skärm upp som gör att man inte ser sin mage och underkropp.

I dag är det vanligast att snittet i huden läggs horisontellt längs med magen, ett så kallat bikinisnitt. Har man fött barn med kejsarsnitt tidigare så snittas man ofta i det gamla operationsärret. Om det inte finns något ärr sedan tidigare görs ett bikinisnitt eller endast undantagsvis ett lodrätt snitt rakt från naveln ner till blygdbenet. När bukväggen och livmodern öppnats, lyfts barnet ut av läkaren. Oftast hjälper en operationssköterska eller en annan läkare till. Man kan känna ett tryck, men det gör inte ont.

Rutinerna kan vara olika på olika sjukhus, men ofta undersöks barnet av en läkare eller en barnmorska innan det får komma till sin mamma. Om man har en partner kan han eller hon vara med vid undersökningen. Efter det får man, om man är vaken, en kort stund ha barnet bredvid sig. Även om det går snabbt kan det vara ett känslomässigt viktigt ögonblick för både mamma och barn, och barnet får känna sin mammas doft. Därefter sys snitten i livmodern och magen. Ett kejsarsnitt tar vanligtvis mellan 15 och 60 minuter. Exakt hur lång tid operationen tar beror bland annat på hur mycket man blöder.

 

Efter operationen

 

När snitten i livmoder och mage är hopsydda får man åka till en uppvakningsavdelning eller till en förlossningsavdelning, vad som är rutin varierar mellan olika sjukhus. Barnet är vanligtvis tillsammans med pappan eller partnern under tiden som operationen avslutas. Under de närmaste timmarna trycker en barnmorska vid några tillfällen lätt på magen för att undersöka att livmodern drar ihop sig. Barnmorskan kontrollerar också att man inte blöder för mycket.

Man får ett bandage över operationsärret. Numera sys man ofta med tråd som gör att stygnen försvinner av sig själva, både i magen och i livmodern. Inom ett par timmar efter att man kan resa sig och gå själv tas katetern i urinblåsan bort, men ibland kan den få vara kvar över natten.

Ibland får man läkemedel för att minska risken för blodpropp och antibiotika för att förebygga infektion.

 

Hur mår man efteråt?

 

Operationssåret kan göra ont i flera dagar, men man får smärtstillande medicin efter behov. Man brukar kunna stanna på BB tre till fem dagar för att återhämta sig.

En månad efter operationen går det ofta bra att röra sig som vanligt igen. Någon enstaka gång kan det ta längre tid innan såret har läkt helt.

Efter ett akut kejsarsnitt får man prata med sin barnmorska eller läkare. Det finns då tillfälle att få prata om vad man varit med om, varför det blev ett akut kejsarsnitt och vad det kan innebära för framtida graviditeter. Det går alltid bra att boka återbesök eller vända sig till mödravårdscentralen om man känner behov av att bearbeta händelsen mer.

 

Smärtlindring efter kejsarsnitt

 

Efter att bedövningen släppt kan det göra ont och om det behövs kan man få smärtlindrande medicin. Den första intensiva smärtan avtar under det första dygnet men det kan fortsätta att göra ont i flera dagar, ibland mer än en vecka. I första hand får man vanliga smärtlindrande tabletter men det första dygnet efter kejsarsnittet behöver man ofta sprutor med morfinliknande läkemedel. Har man fått morfin i ryggbedövningen behövs det inte alltid något ytterligare. Morfinsprutor kan påverka barnet genom bröstmjölken. Om man tar vanliga värktabletter under en begränsad period påverkar det däremot inte barnet. Det kan ta längre tid för tarmen att fungera normalt efter kejsarsnittet om man har fått morfin.

 

Lite längre tid på BB

 

Efter ett kejsarsnitt behöver man ofta lite mer tid för att återhämta sig och många mammor stannar någon eller några dagar extra på BB. Under den tiden undersöks barnet av en barnläkare en eller två gånger.

 

Kroppens återhämtning

 

Det kan göra ont i magen och kring operationssåret efteråt, men det är inte farligt att resa sig och röra på sig. Även om det gör ont är det viktigt att röra sig för att öka blodcirkulationen. Det gör att läkningen går snabbare samtidigt som det minskar risken för blodpropp och förstoppning.

Tunga lyft ska man helst undvika de första veckorna för att operationssåret inte ska skadas. Det går däremot bra att bära en matkasse eller ett litet barn. Efter en månad kan man röra på sig ungefär som vanligt, och till exempel gå på gymnastik. Knipövningar går bra att göra redan några dagar efter förlossningen, men man bör vänta ungefär fyra veckor innan man börjar träna magmusklerna.

Såret efter kejsarsnittet börjar läka redan några dagar efter operationen, men även om det går snabbt i början kan det ta ett helt år innan såret är fullständigt läkt.

 

Det går att duscha

 

Bandaget över operationssåret kontrolleras ofta av personalen innan man lämnar BB. Man kan duscha med bandaget. Efter en till två dagar fyller inte bandaget någon större funktion om såret är torrt och kan därför tas bort. I dag används vanligen tråd som gör att stygnen försvinner av sig själva, både i magen och i livmodern.

 

Äta och dricka

 

Precis som efter en vanlig förlossning är det bra att efter ett kejsarsnitt äta fiberrik mat och dricka mycket. På så sätt kan man undvika förstoppning. Det är bra att låta bli att äta mat som ger gaser i magen, till exempel bönor, linser, frukt och kolsyrad dryck, eftersom gasbildning också kan göra ont när man har opererat magen.

 

Att komma igång med amning

 

De första dagarna efter ett kejsarsnitt behöver man hjälp med att lägga barnet till bröstet. Om man försöker vara så utvilad som möjligt, är det lättare att komma igång med amningen. Samtidigt kan det vara svårt för en nyopererad nybliven mamma att sova och återhämta sig. Därför är det bra om man de första veckorna efter kejsarsnittet kan få så mycket hjälp som möjligt med till exempel städning och tunga lyft.

Bröstmjölksproduktionen kan ibland komma igång något senare efter ett kejsarsnitt än efter en vanlig förlossning. Då är det extra viktigt att barnet får suga ofta. Man kan också ha svårt att hitta en bra amningsställning eftersom det kan göra ont efter kejsarsnittet.

Om man känner sig osäker kan man ringa mödravårds- eller barnavårdscentralen beroende på hur lång tid det gått efter kejsarsnittet. Där kan man få hjälp och svar på frågor om amning. På många sjukhus finns amningsmottagningar där barnmorskor svarar på frågor om amning. Ofta kan man få rådgivning både över telefon och vid besök på amningsmottagningen.

 

Spiral efter kejsarsnitt

 

Man kan använda spiral efter kejsarsnitt om det har gått bra och man inte har några följdbesvär. Då kan man gå till en gynekolog eller barnmorska efter 8-12 veckor och få en spiral insatt. Om det var ett komplicerat kejsarsnitt, eller om man har besvär som orsakats av operationen, kan man gå till en gynekolog som gör en undersökning och bedömer när en spiral kan sättas in.

 

Bära tvillingar i sjal.

Hur man bär tvillingar i bärsjal samtidigt.

http://www.babyheaven.se/info/knyta/xomslut_twins.htm

De olika tvillingtyperna

Jag har alltid trott att det åtminstone krävs två spermier för att skapa tvillingar.
Så är det tydligen inte alls.

Ett ägg kan bli befruktat av en spermie, två ägg av två spermier osv, vilket
resulterar i en tvillinggraviditet. I dessa fall får tvillingarna olika arvsmassa genom
att olika ägg från modern smälter ihop med olika spermier från fadern- tvåäggstvillingar.
Tvillingar av denna typ blir i princip inte mer lika än syskon med samma föräldrar.

Enäggstvillingar blir till när en spermie befruktar ett ägg och detta ägg senare delar sig.
De två fostren som då blir resultatet får en identisk arvsmassa och blir som varandras
spegelbilder.

Medan antalet tvåäggstvillingar i en befolkning varierar mycket,
uppstår enäggsgraviditeter tämligen konstant i alla länder och har alltid gjort.
Det rör sig om ca 4-1000 förlossningar.Ur boken, Fler än en.

Tvillinggraviditet, vecka för vecka.

Vecka 2.
Ibland får äggstockarna bristfällig 
information från hypofysen i hjärnan. 
Då kan fler än ett ägg lossna under
ägglossningen. Kvinnan kan då få tvillingar 
eller trillingar. Om det sker blir det alltid 
tvåäggstvillingar eller treäggstrillingar. 
De blir inte mer lika varandra än syskon. 
Enäggstvillingar är något annat. 
Då delar sig ägget i två lika delar 
efter befruktningen.

Vecka 3.Vecka 4.Nivån av hCG är ofta förhöjd hos kvinnor som väntar
fler än ett barn. En hög hCG-nivå är ofta det första
tecknet på att fler än ett barn är att vänta. Normalt
ligger hCH-nivån på 70 mIU 18 dagar efter
ägglossningen. För kvinnor som väntar tvillingar brukar den ligga runt 200 mIU vid samma tidpunkt. Men resultatet är inte 100 procent tillförlitligt.
(Jag fick reda på att jag var gravid via ett starkt positivt test v.3+6)

Vecka 5.
Du som väntar tvillingar får ofta kraftigare graviditetssymptomen än de som väntar ett barn. Du blir med andra ord mer illamående och trött.
(Jag var trött som tusan men mådde annars som en prinsessa)

Vecka 7.
Din kost är extra viktig om du väntar tvillingar. En del barnmorskor anser att det är extra viktigt att tidigt öka i vikt när man väntar tvillingar eftersom de oftast föds för tidigt.
(Jag fick reda på att jag väntade tvillingar genom vaginaltUL v.7+0)

Vecka 8.


Problem med gaser och orolig mage brukar börja tidigare när man väntar tvillingar.
(Har verkligen stämt på mig. Hård mage och fiser hela tiden)

Vecka 10.Vid läkarbesöket kan läkaren känna att livmodern är aningen större hos dem som väntar tvillingar än hos dem som väntar ett barn.

Vecka 12.Vecka 16.


Om du väntar tvillingar får du oftast reda på det under ultraljudsundersökningen. Det kan vara en omtumlande känsla - lycka blandat med rädsla. Kontakta gärna Svenska Tvillingklubben -där kan du få både råd och stöd.

Vecka 17.
Om du väntar tvillingar bör du äta cirka 120 gram protein varje dag.

Vecka 18.
För dig som väntar tvillingar eller fler ökar risken förhemorojder och åderbråck eftersom trycket på venerna och den nedre delen av kroppen ökar.

Vecka 20.


Du har ett större behov av järn än de som bara väntar ett barn. De flesta som väntar tvillingar eller fler behöver ta tillskott av järn. Rådgör med din barnmorska på mödravårdscentralen.

Vecka 21.
Har du ont i ryggen? Var noga med din hållning och tänk på hur du lyfter saker. Lyft med rak rygg och böj benen.

Vecka 24.


De som väntar tvillingar föder oftast tidigare än de som väntar ett barn. På vissa mödravårdscentraler kontrollerar man därför livmoderhalsen regelbundet från och med nu.

Vecka 26.
Alla upplever besvär under graviditeten. De flesta av dem, som halsbränna, ryggont, svullnader och illamående känner tvillinggravida av mer. Därför är det extra viktigt att du vilar ofta och lyssnar till din kropp.

Vecka 28.


Ofta görs en tillväxt-ultraljudsundersökning i vecka 28-30 när man väntar tvillingar.

Vecka 30.
Fram till vecka 30 har tvillingfoster samma tillväxt som ensamma foster men från och med vecka 30 minskar tvillingfostrens tillväxt. De har mindre plats i livmodern än ensamma barn.

Vecka 31.
I den här veckan föder 10 procent av dem som väntar tvillingar och 30 procent av dem som väntar trillingar.

Vecka 32Vecka 35.
Ungefär 35 procent av dem som väntar tvillingar föder den här veckan och 80 procent av dem som väntar trillingar.

Vecka 36.


Om du väntar tvillingar kan det bli dags att föda nu. 36 - 37 veckor är genomsnittslängden för en tvillinggraviditet.

Vecka 38.

Nu kanske ni gör en sista ultraljudsundersökning.

Vecka 39.
Trött på frågor som: Har du inte fött än? Nu är det i alla fall inte lång tid kvar!

Vecka 40.
Nu tar man ställning till om förlossningen ska sättas igång. Man tittar på alla aspekter och tar hänsyn till din personliga situation innan man bestämmer sig.

Födsel

Vaginal födsel

* Ring förlossningen i god tid och inte när det är tre minuter mellan värkarna.

Det behövs mycket personal vid en tvillingfödsel:
Två barnmorskor, narkosläkare, barnläkare, barnsjuksköterska.

Att så mycket personal behövs beror på att barnen kan födas för tidigt, vara små för sin ”ålder” och behöva vård på avdelningen för för tidigt födda barn, neonatalen. Med tanke på ökad risk för komplikationer vid en tvillingfödsel, som kan kräva exempelvis kejsarsnitt, finns även annan personal tillgänglig. Alla tvillingmammor får värkstimulerande dropp, det behövs mer värkar för att föda två barn.

Barn två kommer oftast ut ganska snart efter första barnet, ”förarbetet” är redan avklarat.
Ungefär hälften av tvillingfödslarna sker med hjälp av kejsarsnitt.
En del är planerade, andra inte. Ibland blir det bråttom, och då kallas det urakut snitt,
vilket innebär att mamman sover under ingreppet.

Behandling under förlossningen

 • öppningsskedet - fosterlägena kontrolleras, vid värksvaghet spränger man fosterhinnorna och ger eventuellt oxytocindropp, vid prematurförlossning är man lite mer försiktig med att ge stark smärtlindring utan man försöker nöja sig med lustgas och/eller cervix eller pudendusblockad.
 • utdrivningsskedet - när det första barnet fötts kniper man åt navelsträngen för att förhindra blödning från det andra fostret, man kontrollerar det andra fostrets läge så snart första barnet fötts, man håller över huvud taget noggrann kontroll på det kvarvarande fostret, det finns delade meningar om ifall barnet måste ut inom en halvtimme efter första barnet eller ej men med kontroll på barnet så är det inte så bråttom.
 • efterbördsskedet - man får fortfarande oxytocindropp, detta för att moderkakan ska lossna och för att förhindra blödning. Man kan också behöva hjälp att få livmodern att dra ihop sig eftersom den kan ha svårigheter med detta då den tänjs så mycket under tvillinggraviditeten.

Planerat kejsarsnitt
*Om man ska göra ett planerat kejsarsnitt sker det efter graviditetsvecka 37+0.
*Om man får värkar innan utsatt datum så ska man ringa förlossningen,
där värkarbetet kan stoppas med dropp.
*Försök att stiga upp snabbt efter snittet, för att minska risken för blodpropp.
*Be pappan fota så mycket som möjligt!

Den blivande mamman får spinalbedövning.
Pappan får vara med i operationssalen och kvinnan är vaken under kejsarsnittet,
men är bedövad från midjan och neråt.

Efter kejsarsnittet visas barnen upp och en barnläkare undersöker barnen och kontrollerar andningen. Om allt är allt bra tar pappan hand om barnen på förlossningsavdelningen medan mamman sys.
Det kan ta ett par timmar innan bedövningen släpper, sedan får man smärtstillande mediciner efter behov.

Ibland behöver tvillingar stanna kvar på sjukhuset efter födseln, kanske är de för tidigt födda.
Tvillingar är också som regel mindre än andra nyfödda.
Om bara ena tvillingen behöver vård, får även den andra följa med, för m
an särar inte på tvillingar
då det har visat sig att det sjuka barnet snabbare tillfrisknar när de får vara tillsammans,
Ofta får föräldrarna ett rum på neonatalen. Då kan Pappan ta vård-av-barn-dagar
så att båda kan vara hos barnen utan att pappan tar av sina 20 pappadagar,
 vilket innebär att han kan vara hemma i fyra veckor, som han har efter födseln.

www.9manader.se
http://www.viforaldrar.se

 

Graviditetslängd och risker

En tvillinggraviditet är i snitt 37 veckor.
Efter graviditetsvecka 35 är varje ytterligare vecka en bonusvecka.


Men inte alla föder för tidigt. Ungefär 20 procent av tvillingarna föds före vecka 35.
På Svenska Tvillingklubbens hemsida står att man vanligtvis blir sjukskriven i vecka 20–25.
En blivande tvillingmamma är i vecka 30 lika stor
som en kvinna som bara väntar ett barn är i vecka 40.
En tvillinggraviditet medför inte bara risken för förtidsbörd
utan risken för komplikationer är också större. Därför går man på tätare
barnmorskekontroller samt gör fler ultraljud än vid en singelgraviditet.

I vecka 32 ungefär fattas beslut om hur födseln ska ske, vaginalt eller med kejsarsnitt.
Det beror på hur barnen ligger i magen.

Tvillinggraviditet räknas som en högriskgraviditet
eftersom risken för komplikationer ökar med fler foster.
Några vanliga komplikationer är:
 • förkortad graviditetslängd - prematurbörd, låg födelsevikt, förlossningskomplikationer
 • högt blodtryck - dubbelt så vanligt jämfört med enfostriga graviditeter
 • havandeskapsförgiftning - dubbelt så vanligt jämfört med enfostriga graviditeter
 • moderkaksavlossning
 • föreliggande moderkaka
 • ökad blödningsbenägenhet under efterbördsskedet
 • blodbrist - mer järn går åt till två foster
 • urinvägsinfektion
 • funktionell dystoci - förlängt öppningsskede, primär och sekundär värksvaghet
 • missfall - 2-3 gånger högre risk än vid enkelbörd, 30% av tvillinggraviditeterna omvandlas till enfostriga graviditeter där det andra fostret antingen stöts ut eller tas upp av kroppen.
 • polyhydramnios - för mycket fostervatten
 • hyperemesis gravidarium - illamående
 • trycksmärtor - tryck på olika delar av kroppen till följd av tyngden i livmodern, det kan vara ryggsmärtor, benödem, hemorrojder m.m.
För barnen finns risk för bl.a. dessa komplikationer:
 • låg födelsevikt - anledningen är troligen att moderkakan blir förhållandevis liten
 • jämfört med om det bara varit ett foster men även det faktum att tvillinggraviditeter i allmänhet är kortare bidrar till att dra ner födelsevikterna
 • kongentiala missbildningar - 3-4 gånger vanligare hos tvillingar
 • perinatal asfyxi - 3-4 gånger vanligare hos tvillingar
 • perinatal mortalitet - 5-6 gånger vanligare hos tvillingar, några anledningar kan vara prematurbörd, tillväxthämning, navelsträngskomplikationer

Vid 0.5%-6.8% av alla tvillinggraviditeter, beroende på vilka grupper man tittar på, dör ena tvillingen.
Det finns flera orsaker till att ena tvillingen dör innan den föds.
En viktig orsak är att moderkakans cirkulation inte är tillräcklig så att fostret inte får tillräckligt med näring.www.9manader.se
http://www.viforaldrar.se

Att tänka på.

Liksom alla blivande mammor bör du som väntar tvillingar tänka på att:

 • dra ner på tempot
 • vila
 • få tillräckligt med sömn
 • äta näringsriktig mat på regelbundna tider
 • motionera lagom.

Eftersom det är påfrestande för din kropp att vänta tvillingar behöver du dra ner på tempot fram till förlossningen. Känn efter vilka signaler din kropp ger och försök att vila när du känner att du behöver det. Kanske behöver du se över dina matvanor. Du kan förbereda dig mentalt genom att läsa litteratur om till exempel tvillingar, amning, förlossning och kejsarsnitt.

www.9manader.se
http://www.viforaldrar.se

Så underlättar du första tiden.

 

• Tacka inte nej till hjälp, men vill du att gästerna diskar i stället för att ta hand om barnen, så säg det.
• Lite damm i hörnen är inte hela världen. 
• Tvillingar mår bra av att sova tillsammans, se bara till att naglarna inte är så långa att de river varandra.  
• Till en början vet inte barnet om det är natt eller dag. Om de vaknar på natten ska det vara tråkigt (annars uppmuntras beteendet), så: sätt inte på musik, prata inte, tänd inga lampor och gulla inte.

www.9manader.se
http://www.viforaldrar.se

Förberedelser

• Var påläst om tvillinggravididet och förlossning. 
• Sluta arbeta i god tid så att du hinner förbereda dig på att få hem två barn.
• Vila och ät näringsriktig mat.
• Laga mat och frys in i god tid innan förlossningen. Man tröttnar på pizza.
• Motionera, men lagom. En promenad räcker långt.
• Var förberedd på att det kan bli kejsarsnitt eller att barnen kommer lite tidigare än beräknat.
• Vill du veta mer om aktuella tvillingkurser, gå in på www.mamamia.se klicka på mödravård och sedan på kurser. Även Svenska tvillingklubben har kurser, se www.tvillingklubben.se).

Böcker
•  
Att föda av Gudrun Abascal
• Fler än en och tid för två. Svenska Tvillingföreningens skrifter
• Par i barn av Britta Alin Åkerman, Peter A Thomassen och Birger Winblad

www.9manader.se
http://www.viforaldrar.se

BB-väskan

Att packa till förlossningen 

*Förlossningsbrev.
*Innetofflor
*Sockar. Tro det eller ej, men man kan bli kall om fötterna under förlossningen.
*Läppbalsam
.
*Snacks och drycker
 för förlossningen. (Dextrosol och cola för energi.)
*Saker du kan slappna av och fördriva tiden med
, t ex böcker, tidningar, telefon.
*Hårband
. Det är skönt att få bort långt hår från ansiktet.
*Kuddar
. Det kanske inte finns tillräckligt många på sjukhuset.
*Toalettsaker (tandborste, tandkräm, schampo, balsam, tvål, lotion, spraybalsam)
*Musik att lyssna på. T ex cd-skivor om sjukhuset har en spelare eller hörlurar till mobilen.

För medföljaren 

*Bekväma skor. Även du kan få vanka runt i korridorerna!
*kläder, ett ombyte.
*Kamera med minneskort!
*Laddare
till mobilen!
*Snacks och drycker. Även medföljaren måste ladda energi!

Efter förlossningen 

*Sköna Kläder att åka hem i. Du kommer att behöva bekväma kläder att ha efter förlossningen och för hemresan.
*Dator med laddare
*Mobil och laddare
*Amningsbehå. Två eller tre.
*Amningsinlägg
*Bindor. Långa och lite tjockare än vanligt, gärna nattbindor.
*Toalettsaker
(tandborste, tandkräm, schampo, balsam, tvål, lotion, hårborste, spraybalsam)
*Gamla eller billiga trosor
, definitivt inte favoriterna.

För bebisarna 

*Babyskydd.
*Kläder
 att resa hem i (lättast om de är i ett stycke, med armar och ben).
*Pyjamasar
 och bodys till bebisarna på sjukhuset (dubbel uppsättning).
*Filtar.
*Nappar
*Sockar eller tossor.
*Mössor
*
Overaller

Fakta, tvåäggsgraviditet (dizygota).

Drygt 3 procent av alla graviditeter i Sverige är tvillingfödslar,
vilket betyder ca 3 000 tvillingfödslar per år.
Kvinnans ålder har betydelse och om hon föder barn lite senare i livet ökar
sannolikheten för tvåäggstvillingar.
Likaså har det betydelse om kvinnan är omföderska  och i vilken del av världen man bor.

När två ägg blir befruktade av två spermier blir det tvåäggstvillingar, så kallade dizygota tvillingar. Anlaget är ärftligt hos kvinnan.
(Men pappan kan ge arvet till sin dotter om hans mamma har anlaget).
Tvåäggstvillingar är i princip inte mer lika varandra är vanliga syskon.
Ungefär 70 procent av alla tvillingar som föds är tvåäggstvillingar.www.9manader.se
http://www.viforaldrar.se

Tvillingar 2012

23 ÅR OCH MAMMA TILL FEM BARN. TROTS SKYDD FICK VI DEN 10 APRIL 2012 REDA PÅ ATT VI SKULLE BLI FÖRÄLDRAR FÖR FJÄRDE GÅNGEN OCH ETT TIDIGT VUL DEN 2 MAJ VISADE ATT DET VAR TVILLINGAR SOM VÄNTADE! DE FÖDDES MED AKUTSNITT DEN 17 NOVEMBER 2012 I VECKA 36+2. ♥RSS 2.0